תשלום תכוף לנפגע תאונת דרכים

אורח חייהם של נפגעי תאונות דרכים נפגע באחת במישורים רבים בעקבות תאונת דרכים שעברו, בין אם המדובר בתאונה שתוצאותיה קלות ובין אם קשות. לפתע נדרשים הנפגעים לכתת רגליהם לרופאים בענפי הרפואה השונים במטרה להשתקם כמה שיותר מהר ולחזור לשגרת החיים. יש שתקופת השיקום קצרה מאוד ואינה גורמת להפסדים ניכרים (ולעיתים אינה גורמת כלל להפסדים) אך יש שתקופת השיקום הנה ארוכה ואף מייגעת וההפסדים של הנפגע רק טופחים.

נפגעי תאונות דרכים מוצאים עצמם פעמים רבות מפסידים שכר עבודה למשך תקופה ארוכה, לעיתים אף מפוטרים מעבודתם לאור היעדרותם הממושכת ו/או מפאת מצבם הרפואי והוצאות הריפוי והשיקום מכבידות כשלעצמן.

כמובן שהנפגעים זכאים לקבל מזור כלכלי על כל פגיעתם בגין אותה תאונה מחברת הביטוח שביטחה את השימוש ברכב ממנו נפגעו, אך לרוב הפיצוי אינו מגיע באופן מיידי, וגם אם הוצע פיצוי לאחר מספר חודשים ספורים, הרי שבוודאי אין המדובר בפיצוי ראוי המזכה את הנפגע בפיצוי על כל נזקיו.

אם כן, מה יכול לעשות נפגע תאונת דרכים בזמן השיקום? כיצד יוכל לקבל מזור כלכלי שיעמיד אותו על רגליו על מנת שיוכל למצות את מלוא זכויותיו מול חברת הביטוח בגין אותה תאונת דרכים?

המחוקק, שהיה ער לבעיה הקשה הזו, קבע פרוצדורה הקרויה תשלום תכוף.

מהו אם כן תשלום תכוף ומהי מטרתו?

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 הנו חוק סוציאלי וככזה נקבע בו הליך של תשלום תכוף שהנו הליך מיוחד שמטרתו קבלת פיצוי כספי מהיר שנועד עבור שיקומו של הנפגע. חשוב לציין, כי אין בהליך זה כדי לפצות על מלוא נזקיו של הנפגע אלא עבור ההוצאות וההפסדים הבאים:

1. הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפוי, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים. כאן הכוונה היא גם להוצאות ריפוי שהוצאו והוצאות ריפוי נוספות שעתיד הנפגע להוציא (כאלו שהוא יכול להוכיח כבר בשלב הזה).

2. צרכי סיעודו של הנפגע. הכוונה היא הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק הבית: "פעולות יום-יום" מוגדרות כלבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית. "השגחה" משמעה פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.

3. צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או את צרכי מחייתם של התלויים בו, לפי הענין. כאן המטרה היא לפצות את הנפגע או תלוייו (ואומר – בן/בת הזוג, הילדים וההורים) בגין אובדן כושר ההשתכרות של הנפגע שאינו מאפשר לו להתקיים היות ושכרו פחת עד מאוד ו/או היות והנפגע חדל מלהשתכר.

יצוין, כי במקרים של תאונות דרכים שגרמו לפגיעות קשות בגוף ובנפש הרי שהוצאות השיקום של הנפגע הנן רבות ומגוונות ולא בהכרח נכנסות למגדרים שצוינו לעיל, כגון התאמת דיור לנפגע שנותר על כסא גלגלים כתוצאה מהתאונה ועתה חייב לשנות את מקום דירתו שאינה נגישה לו עוד לאור מצבו הרפואי שנבע מהתאונה. מקרים אלו מגיעים פעמים רבות לפתחו של בית המשפט, כפי שנתאר בהמשך, ובהתאם לנסיבות פוסקים בתי המשפט את הפיצוי הנ"ל לנפגע כבר בשלב זה, הגם שהדבר אינו מוצא ביטוי בחוק, והכל מתוך אותה מטרה סוציאלית של החוק שנועדה לשקם נפגע תאונת דרכים במהרה. כמובן שכל מקרה לנסיבותיו.

מהו אם כן התהליך לקבלת תשלום תכוף?

התהליך מתחיל בכך שהנפגע (באמצעות בא כוחו) שולח דרישה בכתב לתשלום תכוף לחייב (לרוב חברת ביטוח, אליה נתייחס לשם הדוגמא), בה הוא נדרש לפרט את כל פרטי התאונה, לרבות כיצד אירעה, מצבו הרפואי צרכי ריפויו, סיעודו ומחייתו ובהתאם את דרישתו.

חברת הביטוח, אליה נשלחה הדרישה, רשאית לענות על הדרישה בתוך 60 ימים מהיום שהומצאה לה הדרישה. בתום 60 הימים ובמידה ולא הגיעו הצדדים לעמק השווה, הרי שהנפגע יאלץ לפנות בבקשה לבית המשפט המוסמך (החלוקה מצוינת בחוק). הן הדרישה והן הבקשה מנוסחים בסופם כתצהיר.

לבקשה הנ"ל רשאית חברת הביטוח לענות בתוך 30 ימים מהיום שהומצאה לה הבקשה. במידה וחברת הביטוח ענתה על הדרישה, הרי שהצדדים יתכנסו לדיון בבית המשפט, שבסופו יינתן פסק-דין (מקום בו הצדדים לא הגיעו לפשרה ביניהם בעניין). במידה וחברת הביטוח לא ענתה על הבקשה, הרי שהנפגע יוכל לעתור למתן פסק-דין כנגד חברת הביטוח.

חשוב להדגיש, כי במידה ובית המשפט דחה את הבקשה לתשלום תכוף, הרי שעומדת בפני הנפגע הזכות להגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר.

עיניכם הרואות, כי הגם שהמדובר בהליך שאמור להיות מהיר, הרי שאף הליך מהיר זה יכול להתארך על-פני מספר חודשים בחסות הדין.

קיוז סכומי תשלום תכוף מהפיצוי הסופי

חשוב להדגיש, כי כל סכום שמקבלים הנפגע או תלוייו במסגרת תשלום תכוף, יקוזז מסכום הפיצוי הכללי שיקבלו בסופו של ההליך המשפטי.

עד מתי ניתן לדרוש תשלום תכוף?

בהתאם לסעיף 5ה. לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים רשאים הנפגע או תלוייו לדרוש מספר פעמים תשלומים תכופים, אלא שפרק הזמן שיש להמתין בין דרישה לדרישה הנו 6 חודשים מיום ההחלטה האחרונה בעניין. יצוין, כי הסעיף מדבר על החלטה של בית משפט בלבד. מכאן שבמידה ולא נתנה החלטה כזו והצדדים הגיעו להסדר ביניהם, הרי שהנפגע אינו כבול לפרק הזמן הזה ויוכל לדרוש תשלום תכוף בעד תקופה קצרה מזו. ואולם, יש לקחת בחשבון שחברות הביטוח מחתימות את הנפגעים, במסגרת הפשרה ביניהם, על סעיף, לפיו הנפגע לא יוכל לדרוש תשלום תכוף נוסף אלא לאחר תקופה מסוימת, שלרוב הנה 6 חודשים.

עוד קובע הסעיף הנ"ל, כי הנפגע לא יוכל לדרוש תשלום תכוף בעד תקופה העולה על שנתיים מקרות תאונת הדרכים. המטרה כאן ברורה והיא שתקופה זו מספיקה לשקם את הנפגע ובינתיים כבר ניתן יהיה לעסוק בתיק העיקרי, ואומר פיצוי על כל נזקיו של הנפגע או תלוייו. אלא שלעיתים הרציונל הנ"ל אינו מתקיים ובפועל הנפגע או תלוייו זקוקים לתשלום תכוף נוסף, מעבר לשנתיים התחומים בחוק. בהתאם לכך קבע המחוקק, כי בנסיבות מיוחדות יוכל הנפגע לדרוש תשלום תכוף גם בגין תקופות מאוחרות יותר.

ייצוג על-ידי עורך דין תאונות דרכים

חשוב כי בהליך זה כמו במסגרת ניהול התביעה העיקרית, ילווה הנפגע (או תלוייו) על-ידי עורך דין תאונות דרכים שזהו תחום מומחיותו הספציפי וזאת, בין היתר, לאור מגמות שונות בפסיקה שיש בהם כדי להשפיע על הזכאות לתשלום תכוף והיקפה.

בכל מקרה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין תאונת דרכים בסמוך ככל הניתן לתאונה על מנת שזכויותיכם יישמרו.