תנאי שימוש

גולש יקר, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

בטרם השימוש באתר, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון.

בשימוש באתר זה הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר.

 1. האתר מנוהל על-ידי עורך דין אליהו קייקוב (להלן: "עוה"ד"). עוה"ד מאשר לציבור המשתמשים שימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") לשם קבלת מידע המסופק על ידי עוה"ד בקשר לשירותים משפטיים שונים הנוגעים לתחומי המשפט שמעניק עוה"ד.
 2. המידע שלהלן מיועד לסייע למבקרים והמשתמשים באתר זה להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע והגנת הפרטיות של עוה"ד, מתוך הכרה והבנה ששמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידי עוה"ד ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין עוה"ד לבין גולשי האתר.
 3. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו מתאפשרת באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר עומדים לרשות המשתמשים באתר כמות שהם.
 4. עוה"ד עושה כל שביכולתו על מנת לוודא תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. אולם, עוה"ד אינו יכול להבטיח ואינו ערב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.
 5. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.
 6. אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם ו/או מתן שירותים משפטיים ו/או יצירת יחסי עו"ד-לקוח, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי, והכול, בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת.
 7. למען הסר ספק, המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. עוה"ד ממליץ כי בכל מקרה יתקבל ייעוץ משפטי קונקרטי ופרטני המתאים לנסיבות העניין.
 8. המשתמש במידע המצוי באתר מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לעו"ד המתאים למקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.
 9. בנוסף, אין באמור באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ משפטי או קשירת קשר עסקי ו/או יצירת יחסי עו"ד-לקוח.
 10. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה של המשתמש באתר בלבד.
 11. עוה"ד ו/או כל גוף הקשור אליו יהיה פטור מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.
 12. המשתמש במידע המצוי באתר מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עוה"ד ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
 13. המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את עוה"ד ו/או כל גוף הקשור אליו, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.
 14. באתר קיימת אפליקציה של ייעוץ משפטי און ליין. עוה"ד מתחייב לשמור על פרטיות המידע שיועבר אליו באמצעות אפליקציה זו בלבד בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולתקנות מכוחו ולא להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים כלשהם ללא הסכמת המשתמש.
 15. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי עוה"ד ו/או מי מטעמו אינם מחויבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר, בין היתר, משום שלעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה או במקרה בו לא ניתן לתת ייעוץ באמצעות האינטרנט ללא פגישת ייעוץ אישית עם עו"ד המתמחה בתחום.
 16. בנוסף, אין לראות בתשובות למשתמש באמצעות מערכת האתר ו/או עוה"ד שקיבל את השאלה להתייחסותו, משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו ולמשתמש לא תהיה האפשרות לעשות שימוש כזה או אחר בתשובה זו ולטעון לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם לו עקב שימוש זה. כמו כן, אין לראות בתשובות, אם יתקבלו, המלצה לפעולה ע"י עו"ד זה או אחר או להימנע מפעולה.
 17. מובהר בזאת, כי עוה"ד ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם עו"ד זה או אחר, או עם עוה"ד שהשאלה הועברה להתייחסותו, ו/או בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד עוה"ד ו/או מי מטעמו.
 18. משתמש המפנה שאלה לאפיקציה "ייעוץ משפטי און ליין" ו/או באפליקציה "צור קשר", מאשר כי בפנייתו באמצעות האתר הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם עוה"ד ו/או מי מטעמו שקיבלו את השאלה להתייחסות, הכול לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא המשתמש במקום המיועד לכך במסגרת פנייתו לאתר.
 19. האתר מאוחסן על ידי חברה חיצונית שאינה בשליטת עוה"ד. עוה"ד לא יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מפריצה או חדירה לאתר ולכל נזק שיגרם מהעברת מידע אודות משתמש או צד שלישי כלשהו כתוצאה מפריצה או מחדירה בלתי מורשית של אחרים. כל דרישה בעניין זה יש להפנות לחברה המאחסנת את האתר.
 20. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות וגרפיקה, אשר חלקם בבעלות עוה"ד וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. האתר כולו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו.
 21. מובהר בזאת, כי אין לבצע כל העתקה, שכתוב, תיקון, מחיקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי או לא מסחרי אחר של נתוני מידע המצויים באתר ללא אישור מראש ובכתב מאת עוה"ד או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זה עוה"ד. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, שכתב, תיקן, מחק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ביצע ניצול מסחרי או לא מסחרי אחר של נתוני המידע המצויים באתר, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גפי המידע האמור. אין בביצוע כל פעולה חוקית באתר בכדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 22. האתר מכיל חקיקה, פסיקה וטפסים שונים שמטרתם להקל על המשתמשים באתר ולהוות להם כלים משפטיים. למען הספר ספק מובהר בזאת, כי הסתמכות על הנוסח המובא באתר אינו נוסח רשמי של החקיקה, הפסיקה ושל הטפסים המובאים באתר וכי הסתמכות עליהם הנה על אחריות המשתמש בלבד. בהסתמכות על הנוסח המובא באתר מוותר המשתמש על כל טענה כלפי עוה"ד ו/או בעלי האתר. מובהר בזאת, כי מומלץ לאמת את הנוסח המובא באתר עם הפרסום הרשמי של החקיקה, הפסיקה ושל הטפסים המובאים באתר.
 23. האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צדדים שלישיים (כולם להלן: "צדדים שלישיים"). צדדים שלישיים אלה ניתנים אך ורק לשם הנוחות ו/או המידע הכללי ולא כהמלצה של עוה"ד לגבי תוכנם של צדדים שלישיים אלה. עוה"ד אינו מייצג אף צד שלישי ואינו אחראי לנכונות, הדיוק או האיכות של כל תוכן, שירות או יישום של צדדים שלישיים. עוה"ד אינו אחראי לזמינות של צדדים שלישיים או לתוכנם של האתרים שהגישה אליהם אפשרית באמצעות האתר. כל שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים בהם.
 24. עוה"ד רשאי בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את השימוש באתר ו/או כל חלק ממנו לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
 25. עוה"ד רשאי לשנות, בכל עת ועל פי ראות עיניו, את תנאי השימוש. על המשתמש מוטלת החובה להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש שיהיו תקפים במועד הרלוונטי לשימוש באתר.
 26. כל המידע והתוכן המצויים באתר הינם רכושו הבלעדי של עוה"ד.
 27. עוה"ד שומר לעצמו הזכות להגביל המשתמש בגישה לאתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא הסברים.
 28. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר שלא למטרה שלשמה הוקם או למטרה לא חוקית או אסורה על פי ההסכם. עוה"ד לא יהא אחראי בשל פעילות כלשהי המבוצעת על ידי המשתמש או על ידי משתמש שאינו חוקי באתר.
 29. הפר המשתמש את התחייבויותיו על פי הסכם זה, רשאי עוה"ד לבטל גישתו לאתר באופן מידי, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לעוה"ד על פי כל דין.
 30. כמו כן, המשתמש מתחייב בזה לשפות את עוה"ד ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באתר, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועד לרבות פעולות שנעשו בזדון.
 31. ההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט לדון בכל סכסוך או תובענה כתוצאה מההסכם, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 32. בעלי האתר ו/או מפעיליו יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתתף פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.
 33. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים.