תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

המצב הכלכלי גורם לא אחת לקבלת החלטות מוטעות שעלולות לעלות לציבור לעיתים הרבה. אחת ההחלטות המוטעות והמסוכנות ביותר הנה נהיגה ללא ביטוח חובה תקף. מקרים כאלו ניתן למצוא לעיתים אצל רוכבי אופנועים, שעלות ביטוח החובה שלהם גבוה מאוד, אך לא בלבד.

נהגים אלו אינם מודעים לכך שנהיגה ללא ביטוח חובה תקף אינה רק עבירה פלילית (לפי פקודת רכב מנועי, התש"ל-1970) אלא מהווה אף סיכון עצמי מיותר מקום בו מתרחשת תאונת דרכים ונהג הרכב נפגע בגוף ובנפש. מהי הנפקות המשפטית – אזרחית של נהיגה ללא ביטוח חובה תקף?

המצב המשפטי

החובה לנהיגה עם ביטוח חובה תקף התקבלה מתוך מטרה סוציאלית למען יוכלו נפגעי תאונות דרכים לקבל מזור כלכלי על מנת שיוכלו להשתקם מפגיעתם. החובה הנ"ל מספקת בראש ובראשונה הקלה משמעותית על הנפגעים בבירור שאלת האחריות לתאונה (במידה והמדובר בתאונת דרכים, הרי שהאחריות מוחלטת וחברת הביטוח תישא בנזקים) באופן שגם במידה והתאונה נגרמה כתוצאה מרשלנות חמורה של הנפגע, הרי שעדיין יוכל לקבל פיצויים, כל עוד התאונה לא נגרמה במתכוון (או אז לא יוכל לקבל כל פיצוי).

החובה מעוגנת כאמור בפקודת רכב מנועי, התש"ל-1970, כאשר הגדרתה של תאונת הדרכים והמזור הכלכלי שניתן לקבל אודותיה מעוגנים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפיצויים") והתקנות שהותקנו על-פיו. חשוב להדגיש, כי כל מי שניזוק כתוצאה מ"תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים, יוכל למצות זכויותיו רק על פי חוק זה בהתאם לסעיף 8 לחוק הפיצויים (ייחוד עילה).

אדם, אשר לא ביטח את השימוש ברכבו בביטוח חובה תקף ורכבו היה מעורב בתאונת דרכים, הרי שקיימים מספר נפגעים, אשר הנפקות המשפטית עבור כל אחד הנה שונה – הנהג עצמו, הנוסע והולך הרגל. להלן נסקור את המצב המשפטי עבור כל אחד מהנפגעים.

הולך הרגל

מגוון הפגיעות שהולך רגל עלול להיפגע בתאונת דרכים הנו גדול. כך למשל יכול הולך הרגל להיפגע באופן שכולנו מכירים, כגון חציית כביש כאשר כלי רכב שאינו מבחין בו ו/או שאינו מספיק לבלום – פוגע בו. יחד עם זאת ייתכנו מקרים נוספים, כגון הידרדרות הרכב וכתוצאה מכך פגיעה בהולך הרגל; התפוצצות חלק של הרכב (כגון גלגל) שגרם נזק להולך רגל שעמד ו/או הלך ליד; התנתקות של חלק מהרכב ו/או מטענו שפגעו בהולך הרגל; מקום בו כלי הרכב לא פגע אמנם בהולך הרגל פיזית, אך השימוש ברכב גרם לפגיעה נפשית בהולך הרגל (כגון מצב שהולך הגל כמעט ונדרס וכתוצאה מכך פיתח תגובה נפשית חריפה) וכיוצ"ב אירועים שהחוק הגדיר אותם כ"תאונת דרכים".

במידה והולך הרגל נפגע בתאונת דרכים הרי שהוא אמור לקבל את המזור הכלכלי לנזקיו מנהג הרכב וחברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה תקף. מקום בו לא קיימת חברת ביטוח היות ונהג הרכב נהג כאמור ללא ביטוח חובה תקף, הרי שעדיין יוכל הולך הרגל למצות זכויותיו מול נהג הרכב, אך היות ונהגים רבים אינם בעלי אמצעים כלכליים שיוכלו לפצות את הנפגע, הרי שהמחוקק שהיה ער לכך קבע, כי "קרנית", הגוף שהוקם על-פי דין למקרים מעין אלו, תפצה את הולך הרגל על נזקיו [סעיף 12(א)(2) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים].

לאחר פיצוי הולך הרגל תחזור "קרנית" ותתבע את נהג הרכב שנהג ללא ביטוח חובה תקף על מלוא הפיצויים ששילמה להולך הרגל.

הנוסע

גם הנוסע חשוף למגוון פגיעות בעת שהוא נוסע ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה תקף. כמובן שכולנו מכירים את הפגיעה בה הנוסע נפגע בתאונת דרכים בהתנגשות הרכב בו נסע בכלי רכב אחר או בכל דבר אחר שגרם לבסוף לנוסע להיפגע בגופו או נפשו. יחד עם זאת, גם כל עליה וירידה מהרכב לצורכי תחבורה שבמהלכם נפגעים מהווים "תאונת דרכים" המזכה בפיצוי על-פי חוק; תיקון דרך ברכב שלא נעשה במסגרת עבודתו של הנוסע (כגון מכונאי רכב שתיקן את הרכב אגב עבודתו ונפגע – אירוע שאינו מהווה "תאונת דרכים") שבמהלכם נפגע; נפילה של חפצים מהרכב בעת הנסיעה על הנוסע הגורמים לפגיעתו; תגובה נפשית לאירוע שנגרם כתוצאה משימוש ברכב מנועי (כפי שהדגמנו לעיל) וכיוצ"ב אירועים שהחוק הגדיר אותם כ"תאונת דרכים".

במידה והנוסע נפגע בתאונת דרכים הרי שגם הוא אמור לקבל את המזור הכלכלי לנזקיו מנהג הרכב וחברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה תקף. מקום בו לא קיימת חברת ביטוח היות ונהג הרכב נהג כאמור ללא ביטוח חובה תקף, הרי שגם כאן "קרנית" תפצה את הנוסע על נזקיו בכפוף להוראות הדין [סעיף 12(א)(2) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים].

לאחר פיצוי הולך הרגל תחזור "קרנית" ותתבע את נהג הרכב שנהג ללא ביטוח חובה תקף על מלוא הפיצויים ששילמה להולך הרגל.

הנהג

הנהג, כמו הנוסע, חשוף לאותה קשת פגיעות שציינו לעיל. יחד עם זאת, בכל הנוגע לפיצוי הנהג, הרי שכאן הסדר הנו שונה.

קיימים שני סוגים של נהגים – האחד שהנם גם הבעלים של הרכב ושאמונים לבטח את השימוש בו בביטוח חובה תקף; השני הנם הנהגים שקיבלו אישור מהבעלים של הרכב לנהוג בו. נפקות הפיצוי לשני סוגים אלו של נהגים הנה שונה גם כן. נחלק אם כן את התייחסותנו לכל אחד מהנהגים.

הנהג הנו הבעלים של הרכב שהיה אמור לבטח את השימוש בו

במקרה של נהג שהנו הבעלים של הרכב וזה שהיה אמון על רכישת ביטוח חובה תקף למועד הנסיעה, ואשר נפגע במהלך השימוש ברכבו, הרי שהוא לא זכאי למזור מחוק הפיצויים ובהתאם לסעיף 8(ג) לחוק יוכל למצות זכויותיו לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

בהתאם, אותו נהג לא יוכל לפנות ל"קרנית" ולקבל מזור כלכלי. לפיכך יצטרך הנהג להוכיח שהתאונה אירעה שלא באשמתו אלא באשמתו של אחר ובהתאם לקבל ממנו פיצויים על נזקיו. תביעה כזו עוברת לדיני הנזיקין הרגילים בו פיצויים לניזוק תלויים באחריותו של המזיק.

בתביעה זו יצטרך הנהג הנ"ל להוכיח שנהג כדין ובאופן סביר ואילו המזיק בהתנהגותו (במעשה ו/או במחדל) גרם לתאונה (בהסתמך, בין היתר, על דיני התעבורה). כמובן שבתביעה זו, מעבר לצורך להוכיח את אחריותו של המזיק, יצטרך הנהג הנ"ל גם להוכיח את נזקיו באמצעות חוות דעת ערוכה כדין (בהתם לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984).

הבשורה החיובית היחידה לאותו נהג שהוא לא יהיה כבול לתקרות הפיצוי הקבועות בחוק הפיצויים ותקנותיו ובהתאם יוכל לקבל פיצויים גבוהים יותר מאשר במידה והיה עם ביטוח חובה תקף, אך זאת כמובן במידה ויוכיח את אחריותו של המזיק, שלא תמיד קיים כזה.

הנהג קיבל אישור מהבעלים של הרכב אישור לעשות שימוש בו

במקרה כזה, על מנת שהנהג יוכל למצות את זכויותיו מול "קרנית" הרי שיהיה עליו להוכיח ש"הוא לא ידע על כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע", היינו על הנהג להוכיח שהאמין שברכב הנ"ל היה קיים ביטוח חובה תקף המכסה את נזקיו ולא די בכך שעצם את עיניו.

חשוב להדגיש לרוכבי האופנועים, כי אלו המחזיקים בביטוח חובה עם הגבלה של "נהג נקוב בשם" (שנעשה לצורך עלות נמוכה יותר של הביטוח) הרי שאיש מלבדם לא יוכל לרכב על האופנוע. במידה ואותם בעלים יתנו רשות לאחר לרכב על האופנוע עם הביטוח הנ"ל, הרי שאותו רוכב אחר לא יהא מבוטח בביטוח חובה ודינו כמי שרכב על האופנוע ללא ביטוח חובה תקף.

במידה ואותו נהג הוכיח שלא ידע שהוא נוסע ללא ביטוח חובה תקף ושבנסיבות העניין לא היה סביר שיידע על כך, הרי שהוא יוכל להיפרע על נזקיו מ"קרנית". גם במקרה זה "קרנית" תחזור לבעלים של הרכב ותתבע את הכספים ששילמה לניזוק.

במידה ואותו נהג לא הוכיח שהוא לו ידע שהוא נוסע ללא ביטוח חובה תקף ושבנסיבות העניין לא היה סביר שיידע על כך, הרי שכמו הנהג שלעיל, יאלץ הוא להוכיח את תביעתו בעילה נזיקית מול המזיק, במידה וישנו כזה.

ייצוג על-ידי עורך-דין תאונות דרכים

חשוב להדגיש, כי אירוע בו לא היה קיים ביטוח חובה תקף הנו סבוך משפטית לעיתים ולכן רצוי מאוד לקבל ייצוג מעורך-דין המתמחה בדיני תאונות דרכים. הנפקויות המשפטיות הקיימות בתיקים מעין אלו יכולות להיות רבות ומגוונות וחשוב לקבל ייצוג ממי שבקיא ברזי המשפט הללו באופן ספציפי.