• contact-title

פסיקה תאונות דרכים

1. אין להגביל תביעתם של נפגעי תאונת דרכים אשר לא היו מבוטחים בביטוח חובה לתקרת הפיצויים הקבועה בחוק הפלת"ד

2. אין לנכות קצבת זקנה מתביעת תלויים אלא יש להוסיפה כהכנסה שהייתה למנוח אלמלא התאונה

3. אין לשנות בסיס שכר של קטין מהממוצע במשק ללא ראיות בעניין (עליון)

4. בחינת המונח 'שימוש' ברכב מנועי בתאונה בה מעורבים מספר רכבים

5. בחינת המונח 'שימוש' ברכב מנועי בתאונה בה מעורבים מספר רכבים 2

6. בין נכות רפואית לנכות תפקודית

7. די בראשית ראיה לנכות בתחום רפואי עקב תאונת דרכים כדי ששימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט

8. דיון בשאלה האם תאונה הנה תאונת דרכים בירידה ממלגזה לשם שקילה

9. החומר המותר בהמצאה למומחה בית משפט לפי חוק הפלת"ד (עליון)

10. האם תדלוק מהווה שימוש ברכב מנועי

11. חישוב פיצוי לתלויים בתאונת דרכים

12. חישוב ראשי נזק בתביעת תלויים ועיזבון בפלת"ד

13. העברת חוות דעת למומחה בתיק המתנהל לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – דינה פסילת המומחה (עליון)

14. החזקה הממעטת בחוק הפלת"ד חלה גם על אדם המתכוון להתאבד (עליון)

15. הגבלה ברישיון שלא מולאה לא תשלול פיצויים לנפגע תאונת דרכים אלא תחייבו בדיני תעבורה בלבד

16. הרחבת הזכאות לנפגעי תאונות דרכים מכלי שני (הרחבת הלכת אלסוחה)

17. היתר מכללא לשימוש ברכב מהווה אף הוא שימוש ברכב ברשות

18. התנאים להגדרת רכב מנועי – קומביין אינו רכב מנועי לפי חוק הפלת"ד (עליון)

19. התנאים לפסילת מומחה רפואי לפי חוק הפלת"ד

20. זכאות לקצבה שאבדה עקב מוות שנגרם בתאונת דרכים הנה ברת תביעה במסגרת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

עקבו אחרינו: