• contact-title

פסיקה משרד הביטחון

1. במידה והמדינה מבקשת לשלול זכאות משפחת נפטר, עליה הנטל להוכיח שמותו לא היה תוך כדי ועקב שירותו הצבאי

2. הוכחת קשר גרימה בין השירות הצבאי למחלה תתבסס על עובדות קונקרטיות באשר לאופי השירות או אירוע מיוחד שאירע במהלכו שהביאו להתפרצות המחלה (עליון)

3. המיוחדות והייחודיות כפונקציה לבחינת הקשר הסיבתי המשפטי בין האירוע לפרוץ המחלה (עליון)

4. כללי הקשר הסיבתי בין תנאי השירות להופעתה של מחלה (עליון)

5. ניתוח שנערך במהלך השירות הצבאי יראו אותו כחלק מתנאי שירותו של החייל

6. על פי לשון החוק יש להרחיב את מספר הזכאים הנפגעים ושארים של חיילי מילואים למצבם של חיילי הקבע

7. אימתי תהא התנהגות רעה וחמורה על פי דין השוללת זכאות לתגמולים

8. אין לוועדה העליונה סמכות לשנות דרגת נכות צמיתה שנקבעה בעבר ושעליה לא ערערו

9. הקשר הסיבתי בין המחלה לשירות וסמכותו של קצין התגמולים

10. מבחן הקשר הסיבתי בין תנאי השירות להתפרצות מחלת הנפש

11. הכרה בזכות לוחם שייטת לשעבר לתגמולים בשל תסמונת התשישות הכרונית לאור שעות הצלילה בנחל הקישון ונמל חיפה בשנים שלפני שיקומם, למרות היעדרה של אסכולה רפואית תומכת

12. הוכחת קשר של גרימה בין השירות הצבאי למחלה תתבסס על עובדות קונקרטיות, המורות כי אופי השירות או אירוע מיוחד שאירע במהלכו הביאו להתפרצות המחלה (עליון)

13. יש ליתן סיוע ברכישת רכב רפואי לנכה צה"ל המתגורר מעל 180 ימים בשנה בחו"ל – במקום מושבו בחו"ל (עליון)

14. נכי צה"ל יקבלו פטור של שני שלישים גם על עסקים המתנהלים מחוץ לדירותיהם

עקבו אחרינו: