• contact-title

פסיקה דיני הביטוח הלאומי

1. בחינת אירוע לב שהביא לפטירה בעת העבודה – התנאים להכרה כפגיעה בעבודה (ארצי)

2. נהג מקצועי שעבודתו כרוכה בקפיצות רבות מכיל די קריטריונים בכדי שתורת המיקרוטראומה תחול עליו (ארצי)

3. הוכחת אירוע חריג בעבודה כתנאי להכרה בפגיעה בעבודה וזכאות לקצבת תלויים

4. מבוטח שלקה בהתקף לב בעת שיחת טלפון מהבנק יוכר כנפגע עבודה אם יוכיח חריגות בשיחה

5. חובה למל"ל לשלוח מכתבים וליידע את ציבור המבוטחים זמן סביר עובר להגעתם לגיל המזכה בקצבת זקנה

6. יש לתת משקל מיוחד לעובדות העולות ממסמכים רפואיים הסמוכים לאירוע בשקילת העובדות באירוע המזכה (ארצי)

7. כשסביר להניח מחומר הראיות שהעובד אכן נחשף לרעש – יש למנות מומחה בשאלת הקש"ס בין החשיפה לרעש לליקוי השמיעה (ארצי)

8. תנאים להכרה בטנטון לפי סעיף 84א. לחוק הביטוח הלאומי (ארצי)

9. נכות מחמת הספק פועלת לטובת המבוטח ומזכה אותו בתגמולים (ארצי)

10. צרידות של מורה תוכר כפגיעה בעבודה

11. תנאי זכאות לאבטלה בביטוח לאומי

12. תנאי זכאות לקצבת שארים במל"ל

13. חזרה לוועדה רפואית תהיה באותו הרכב אלא במקרים נדירים (ארצי)

14. דין "תוספת קיץ" במניין ימי תקופת ההכשרה לביטוח אבטלה (ארצי)

15. הספק פועל לטובת המבוטח (ארצי)

16. קביעת מומחה נדחתה שכן מדידת הרעש במקום נעשתה לאחר שהיה קושי להוכיח את רמת הרעש שהייתה בעבר

17.נטל הפרכת טענת התושבות והוכחתה לעניין זכאות לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי (ארצי)

18. שאלת זכאותה של אלמנה לקצבת שארים

19. תשלום דמי פגיעה במל"ל דינו כהכרה בתאונה כתאונת עבודה (ארצי)

20. ימי ההכשרה המזכים בביטוח אבטלה (ארצי)

21. עווית הכותב – הכרה במחלה כמחלת מקצוע (ארצי)

22. הסמכות להכריע בתביעה לתגמול נצרך נתונה לפקיד התביעות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

23. מספיק קשר סיבתי חלקי בין העבודה לירידה בשמיעה לשם הכרה כפגיעה בעבודה

24. אירוע לב בעבודה – הכרה כפגיעה בעבודה גם במקרה של מחלות רקע

25. פניה של העובד לטיפול רפואי בתוך 72 שעות מרגע הופעת הכאב הנה תנאי להכרה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה

עקבו אחרינו: