• contact-title

פסיקה דיני ביטוח

1. אחריות גילוי מורחבת של חברת הביטוח כלפי המבוטח (מחוזי)

2. אי תחולתה של פוליסה שנערכה לאחר קרות הנזק

3. אין להכניס החרגות לפוליסה התקנית בדלת האחורית

4. אין להפחית באופן יחסי ושרירותי תגמולי ביטוח בביטוח נכות

5. ביטוח כפל – נטל החיוב בין המבטחים (מחוזי)

6. ביטוח משכנתאות – כוונת מרמה מחייבת ידיעה בפועל

7. ביטול פוליסה על ידי חברת הביטוח- רק לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

8. בין מבוטח למוטב בביטוח חיים

9. במקרה של ספק יש להעדיף את הפרוש התומך בזכאותו של המבוטח (מחוזי)

10. פרשנות המונח 'תאונה' בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים (עליון)

11. חובת יידוע מהיר וקליט על שינויים בפוליסה – גם למוטבים (עליון)

12. חובה על חברת הביטוח ליידע מבוטח על שינויים בפוליסה בעת חידושה

13. התנהגות חסרת תום לב של חברת ביטוח בפרשנות ביטוח נכות ואבדן כושר עבודה

14. התרשלות סוכן ביטוח חייבה את המבטחת למרות שכלל לא נתבקשה לחדש פוליסה

15. מבטחת שלא טענה את נימוקי הדחייה בפעם הראשונה לא תוכל לטעון אותם במועד מאוחר יותר

16. נטל הוכחה בטענת מרמה בתביעה לתגמולי ביטוח

17. ניהול משא ומתן לפשרה אינו פוטר את המבטחת מחובתה למסור למבוטח את עמדתה המנומקת בכתב לגופו של עניין

18. פוליסת ביטוח מקיף לרכב מכסה נהיגה בשכרות

19. סטיה מהאמור בפוליסה ופרשנותה על-פי אומד דעת הצדדים (תביעה קטנה)

20. טענת שיהוי והתיישנות בדיני ביטוח

21. פרשנות פוליסת תאונות אישיות – המונח 'תאונה' וקביעה מחייבת של המוסד לביטוח לאומי

22. המבטחת אינה זכאית להפחית מתגמולי הביטוח אם העובדה שעליה ניתנה התשובה שלא היתה מלאה וכנה לא השפיעה על מקרה הביטוח, על חבות המבטחת

23. אחריותו של סוכן ביטוח בהעברת מבוטח בין פוליסות

עקבו אחרינו: