• contact-title

טפסים ביטוח לאומי

נפגעי עבודה

 1. תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
 2. תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה
 3. בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה שכיר
 4. בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי
 5. תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 החמרה במצב
 6. תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות
 7. תביעה להכרה כנכה נזקק
 8. תביעה לצרוף דרגות נכות מעבודה עקב נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה
 9. תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגעי עבודה
 10. תביעה לדמי מחייה בעד יתום הזכאי לקצבת תלויים בנפגעי עבודה
 11. תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה

נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה וניידות

 1. תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק
 2. תביעה לקצבת שירותים מיוחדים
 3. בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות
 4. בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים
 5. בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות
 6. בקשה לתשלום תוספת תלויים לידי בן/בת זוג
 7. הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן/בת זוג
 8. תביעה להטבות על פי הסכם הניידות
 9. תביעה גמלה ילד נכה
 10. בקשה לבדיקת תלות בעזרת הזולת למקבל קצבת ילד נכה

טפסים נוספים בביטוח לאומי

 1. תביעה לתשלום דמי תאונה
 2. תביעה לגמלת שאירים
 3. תביעה לדמי מחייה בעד יתום הזכאי לקצבת שאירים
 4. תביעה לגמלת סיעוד
 5. תביעה לקצבת זקנה
 6. תביעה על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו
 7. תביעה לדמי אבטלה
 8. יפויי כח למייצג

עקבו אחרינו: