• contact-title

חקיקה פרוצדורה אזרחית

חקיקה ראשית

1. חוק יסוד: השפיטה

2. חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984

3. פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971

4. פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח – 1948

5. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

6. פקודת הפרשנות [נוסח חדש]

7. חוק הפרשנות, תשמ"א-1981

8. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

9. חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח-1957

10. חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955

11. חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי"ח-1958

חקיקת משנה

1. תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

2. תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971

3. תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007

4. תקנות בתיק במשפט (פגרות), התשמ"ג-1983

5. תקנות ההוצאה לפועל (פגרות), תשע"א-2010

6. תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993

7. תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), תשנ"ו-1996

8. תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003

9. תקנות בתי המשפט (מזכירות), תשס"ה-2004

10. תקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה), תשס"ב-2002

11. תקנות בתי המשפט (משמרת שניה), תשס"ד-2004

12. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), תשמ"א-1981

13. תקנות בתי המשפט (סדרי דין- לשחזור תיקים ומסמכים), תשמ"ד-1984

14. תקנות בתי המשפט (עיכוב יציאה), תשי"ח-1957

15. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991

16. תקנות סדרי דין (המצאת מסמכים בשטחים המוחזקים), תש"ל-1969

17. תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד – 1984

18. תקנות הכשרות המשפטית והאפטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970

עקבו אחרינו: