• contact-title

חקיקה דיני נזיקין

חקיקה ראשית

 1. פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
 2. פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970
 3. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד-1964
 4. חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952
 5. חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980
 6. חוק זכויות לחולה, תשנ"ו-1996
 7. פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940
 8. פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976
 9. חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965
 10. פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט
 11. חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, תשס"ד-2004
 12. חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981
 13. חוק השומרים, תשכ"ז-1967
 14. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989
 15. חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999
 16. חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996
 17. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

חקיקת משנה

 1. תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), תשס"ג-2003
 2. תקנות בריאות העם (אשפוז בבית חולים), תשמ"א-1980
 3. תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר), תש"ם-1980
 4. תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), תשמ"ב-1982
 5. תקנות בריאות העם (דיווח על לידת תינוקות עם מומים), תשמ"ב-1982
 6. תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה), תשמ"א-1980
 7. תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), תשכ"א-1961
 8. תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), תשמ"ז-1987
 9. תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), תשמ"ב-1982
 10. תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב-1992
 11. תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), תשמ"ד-1984
 12. תקנות בריאות העם (כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד), תשמ"א-1981
 13. תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), תשנ"ד-1994
 14. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977
 15. תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), תשמ"א-1980
 16. תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), תשמ"ט-1988
 17. תקנות בריאות העם (צוות סיעודי בבתי חולים), תשמ"א-1981
 18. תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), תשמ"א-1981
 19. תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1977
 20. תקנות בריאות העם (תנאי שחובה לקיימו במרפאה), תשמ"ז-1987
 21. תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), תש"ס-1999

תקנות הבטיחות בעבודה

 1. תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997
 2. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999
 3.  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988
 4. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו-1986
 5. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), תשנ"ו-1995
 6. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967
 7. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988
 8. תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998
 9. תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), תשנ"ו-1995
 10. תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972
 11. תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965
 12.  תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), תשס"א-2001
 13. תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972
 14. תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), תש"ס-2000
 15. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992
 16. תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966
 17. תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964
 18. תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), תשס"א-2001
 19. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), תשנ"ג-1993
 20. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), תשנ"ג-1993
 21. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשמ"ד-1983
 22. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל- כלוריד), תשמ"ד-1983
 23. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985
 24. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992
 25. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985
 26. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993
 27. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990
 28. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983
 29. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984
 30. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992
 31. תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984
 32. כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947

עקבו אחרינו: