• contact-title

חקיקה דיני משרד הביטחון

חקיקה ראשית

1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]

2. חוק המשטרה (נכים ונספים), תשמ"א – 1981

3. חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א – 1981

4. חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח–1988

5. חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, תשכ"ה – 1965

6. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י -1950

חקיקת משנה

1. תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל-1969

2. תקנות הנכים (מענק לנכים שדרגת נכותם 10 עד 19 אחוזים), תשנ"ו–1996

3. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הליכים בפני קצין תגמולים), התשנ"ה-1995

4. תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ"ד–1964

5. תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת-נכות מיוחדת), תשכ"ו-1965

6. תקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954

7. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (פגיעה בראש), תש"ם-1980

8. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), תשס"ג-2003

9. תקנות הנכים (תוספת לתגמולים בשל גיל), תשנ"ט–1999

10. תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), תשמ"ד–1984

11. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ"ז-1987

12. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח–1987

13. תקנות הנכים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי"ג–1953

14. תקנות הנכים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), תשל"ו-1976

15. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (התיישנות זכויות), תשי"ז-1956

עקבו אחרינו: