• contact-title

חקיקה דיני ביטוח

חקיקה ראשית

1. חוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981

2. חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

3. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970

4. חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982

5. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981

6. חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989

 

חקיקת משנה

1. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), תשנ"ג- 1993

2. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), תשמ"ה-1984

3. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), תשנ"ח- 1998

4. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980

5. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), תשמ"ב-1982

6. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986

7. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986

8. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) תשמ"ב-1981

9. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לענין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004

10. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, תשנ"ג-1992

 

הנחיות המפקח על הביטוח

הנחיות כלליות בביטוח

1. אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה'רשימה') למובטחים

2. הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח

3. פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה לתשלום תגמולי ביטוח

4. התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות – טיוטה

5. התיישנות על מקרה מוות – הבהרה – טיוטה

6. חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו

7. הוראות בדבר טפסי קבלה ושחרור

8. חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח

9. חיוב מבטח לברר תביעה בתום לב ולשלם סכום שאינו שנוי במחלוקת למבוטח או לצד ג'

10. עיכוב חברת הביטוח בבירור תביעה בלא נימוק סביר

11. טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת

12. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה

13. תניית שיפוט בחוזה ביטוח

14. תוצאות סירובו של מבוטח לעבור בדיקת פוליגרף לעניין בירור חבותה של חבר ביטוח; טענות בדבר אי קיומם או הפעלתם של אמצעי מיגון ברכב

15. המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת ההמתנה בחוזה ביטוח

16. משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

17. חסיון חוות דעת של רופא

18. "חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח

19. המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא

20. ביטול פוליסות ביטוח חיים שנרכשו בשיווק באמצעות הטלפון

21. מכירת ביטוח בטלמרקטינג

22. צירוף מבוטחים ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית מצד המבוטחים

23. הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים

24. דיווח על תשלום דמי ביטוח – טיוטא

25. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח

26.ביטוח סיעודי קבוצתי – טיוטה

27. מדריך לקונה בביטוח סיעודי

28. נספח מדריך לקונה בביטוח סיעודי

29. מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי

30. זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח

31. חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של הפועל מטעמם

32. דרך סילוק תביעות

33. שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח

הנחיות בביטוח חיים

1. הוראת המפקח על הביטוח – לגבי פוליסות ביטוח חיים

2. תנאים בפוליסות לבטוח חיים

3. גילוי נאות בביטוח חיים

4. שינוי חד צדדי של תנאי הביטוח על ידי מבטח הטוען ל"טעות" שנפלה בפוליסה

5. פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים

6. דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים

7. הבהרה בנושא אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים

8. חובת המבטחת לגבות חוב של מעביד בגין ביטוח מנהלים לעובדיו

9. חובת מבטח ב"ביטוח מנהלים" לשאת בסכומים שהמעביד חייב לפוליסה

10. החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות – הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח – עדכון

11. שאלות לגבי קשר עם חולים במחלת האיידס בשאלוני הצהרת בריאות בביטוחי חייים

הנחיות בביטוח בריאות

1. גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות

2. הגדרות של מחלות בביטוח מחלות קשות

3. הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות

4. ביטוח בריאות – כיסוי בגין ימי החלמה

5. ביטוח תאונה מחלה ונכות של הזולת

6. הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתוכנית לביטוח תרופות

7. כיסוי ביטוחי להשתלות

8. פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות

9. גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי

10. מבוטחים בביטוח סיעודי המקבלים גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי

11. צירוף מועמד ובני משפחתו לביטוח באמצעות מתן הצהרות בריאות נפרדות

הנחיות בביטוח רכב – מקיף וצד ג'

1. המועד לבירור חבות המבטח וחובת המבטח כשתיקון מבוצע באמצעות מוסך הסדר

2. המועד הקובע לשווי כלי רכב במקרה של אובדן גמור הנובע מגניבת רכב

3. הכרעה עקרונית בנושא של תניית "איוש רכב"

4. דרישות מיגון לרכב

5. ביטוח הרחב שמשות בפוליסה התקנית לרכב מקיף

6. תשלום תביעות שאינן שנויות במחלוקת (רכב)

7. זכותו של מבוטח לבחור שמאי ומוסך מטעמו

8. חישוב זהה של שווי הרכב לעניין מקרי ביטוח שונים בפוליסה לביטוח רכב (רכוש): נזק, ירידת הערך ותגמולי הביטוח במקרה של "אובדן גמור" ו"אובדן גמור להלכה"

9. גביית דמי ביטוח במקרה של טעות בקביעת דגם הרכב המבוטח

10. הבהרה עקרונית בעניין פיצוי בגין כיסא בטיחות לתינוק ברכב שנגנב

11. הכרעה עקרונית בעניין תשלום שכר טירחת שמאי

12. הבהרה להכרעה עקרונית בנושא תשלום שכר טירחת שמאי

13. טענות בדבר אי קיומם או הפעלתם של אמצעי מיגון ברכב

14. טיפול בתביעות צד ג'

15. תביעת צד ג' – תביעה נזיקית

16. תשלום לצד ג' טרם נעשה התיקון בפועל

17. פיצוי בגין ירידת ערך שנתבע על ידי צד ג' בשיהוי – בעת שחלה ירידה בשווי הרכב

18. ביטוח רכב ישראלי בשטחי הרשות הפלשתינאית

עקבו אחרינו: