• contact-title

חקיקה דיני ביטוח לאומי

חקיקה ראשית

1. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

2. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (לוחות)

3. חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980

4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

5. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994

6. חוק פיצוי לנפגעי פוליו, תשס"ז-2007

חקיקת משנה

1. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז -1956

2. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954

3. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז-1957

4. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), תשמ"ה-1985

5. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח-1968

6. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), תשל"ט-1978

7. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), תשס"א-2000

8. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), תשמ"ד-1984

9. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), תשמ"ד-1984

10. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), תשמ"ד-1984

11. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), תשנ"ה-1995

12. תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), תש"ע-2010

13. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), תשמ"ד-1984

14. תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ"ה-1965

15. תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים), תשכ"ז-1967

16. תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה- 1975

17. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד-1954

18. תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א -1991

19. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972

20. תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל"ט-1979

21. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל"ז-1976

22. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), תש"ס-2000

23. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), תשמ"ח-1988

24. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), תשמ"ח-1988

25. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים), תשמ"ח-1988

26. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), תשמ"ח-1988

27. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976

28. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל"ג-1973

29. תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), תשל"ו-1975

30. תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל"ו-1976

31. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל"ט-1979

32. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), תשמ"א-1981

33. תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965

34.תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), תשמ"ז- 1987

35. תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ"ה-1965

36. תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), תשנ"ח-1998

37. תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), תשס"ה-2004

38. תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978

39. תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש"ל-1970

40. תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ"ג-1963

עקבו אחרינו: